Przetwarzanie danych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez „C.K. BROWAR”

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez spółkę C.K. BROWAR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-118) przy ul. Podwale 6-7, która pełni w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”).

Administrator przetwarza Państwa dane zgodnie z wymogami unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”).

Poniższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wymagają podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z C.K. BROWAR, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (w tym w celu realizacji umów o organizację imprez zamkniętych oraz realizacji zamówień cateringowych).

Administrator może także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO). W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim z uwagi na następujące prawnie uzasadnione interesy:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie restauracji (monitoring),
 2. zbieranie danych identyfikacyjnych w postaci imienia, nazwiska, numeru rachunku bankowego oraz danych kontaktowych w celu dokonania rezerwacji stolika
  w restauracji,
 3. współpraca z zewnętrznymi kontrahentami i partnerami,
 4. w celach marketingu własnych produktów i usług,
 5. prowadzenie ewentualnych postępowań sądowych
  i administracyjnych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wskazanych powyżej lub wykonywania zawartej z Państwem umowy, świadczenia na Państwa rzecz określonych usług. Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić świadczenie na Państwa rzecz usług przez Administratora.

Zgoda może być przez Państwa w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia.

W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy numer telefonu i innych danych wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy, są osoby, z którymi Administrator zawarł umowę o organizację imprez zamkniętych.

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych powyżej tzn. w celu świadczenia na Państwa rzecz usług lub realizacji zawartej umowy, a po ich zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych:

Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Odbiorcy danych osobowych:

W toku normalnego prowadzenia działalności Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy jest to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje w szczególności:

 1. partnerów i dostawców Administratora (np. dostawców usług kurierskich i pocztowych, dostawców usług księgowych, dostawców usług prawnych, dostawców usług teleinformatycznych, podmioty zajmujące się ochroną fizyczną obiektu mieszczącego restaurację);
 2. kontrahentów Administratora, którym Państwa dane mogą zostać przekazane na potrzeby realizacji zawartych umów,
  w celach identyfikacyjnych i kontaktowych.

Przysługujące Państwu prawa:

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

 1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
 2. Prawo dostępu do swoich danych, rozumiane jako prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii,
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  w przypadkach określonych przepisami RODO,
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Administratorowi,
 6. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Administratora naruszają prawo.

W razie gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: info@ckbrowar lub listownie na adres siedziby.